Zbatime Te Ligji Te Terheqjes Se Gjithesishme

Sponsored link: Download Zbatime Te Ligji Te Terheqjes Se Gjithesishme
auditimi i fondeve të be-së
Auditimi i fondeve të donatorëve paraqet sfida të ndryshme për auditorët e brendshëm profesional, qoftë nëse projektet financohen nga burimet e brendshme (kombëtare) ose të jashtme (ndërkombëtare). Në disa mënyra, auditimet janë të ngjashme si në çdo rast tjetër; në disa mënyra ato janë të ndryshme. Me siguri më të ndryshme janë auditimet e atyre projekteve që financohen nga Bashkimi Evropian (BE), pjesërisht për shkak të niveleve shtesë të përgjegjësive që shtetet anëtare kanë përkitazi me këto projekte.

Language: albanian
PDF pages: 18, PDF size: 0.97 MB
Report
profili mbështetje përdoruesve të teknologjisë së
. me vlerë të limituar;  të administrojë marrëdhëniet me institutin e kreditit;  të kryejë veprime me tituj për llogari të klientit dhe të bankës;  të kryejë veprime në sportel për marrjen dokumentimin, regjistrimin e parave/valutave nga klientët dhe dhënien klientit të shumës përkatëse;  të kryejë pagesa me urdhër të klientëve nga llogaritë e tyre në valutë.

Language: albanian
PDF pages: 12, PDF size: 0.1 MB
Report
ligji i policise se shtetit.fm
. me ligjin dhe duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut. Neni 2 Qëllimi Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i normave dhe procedurave për pranimin, zhvillimin e karrierës dhe mbarimin e marrëdhënieve të punës në.; të mbikëqyrë dhe të kontrollojë kufijtë shtetërorë të Republikës së Shqipërisë; dh) të mbrojë individë, mjedise dhe objekte të caktuara nga rreziqe të mundshme; të administrojë dhe të mbrojë informacionin e klasifikuar, me përjashtim të.

Language: albanian
PDF pages: 37, PDF size: 0.34 MB
Report
ligji nr. 03/l-209 për bankën qendrore të republikës së
..15. Presidenti - kryetari i shtetit i zgjedhur sipas Kapitullit të V të Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 1.16. Kryeministër - Kryeministri i Qeverisë; 1. Bankar të Kosovës.Sipas këtij ligji, Banka Qendrore është subjekt juridik publik bazuar në nenet 11 dhe 140 të Kushtetutës dhe të dispozitave të këtij ligji, që ka autonomi administrative, financiare dhe menaxhuese. Banka Qendrore nuk do të regjistrohet në regjistrin e bizneseve.Banka Qendrore i ka të.

Language: albanian
PDF pages: 34, PDF size: 0.18 MB
Report
ligji për kinematografinë së bashku ndryshimet ministria
. këtij ligji bëhen këto përkufizime: - Film quhet prodhimi audovizual që përmban një sasi planesh filmike të ndërlidhura, të shoqëruara me zë ose jo, të.;Autor", në kuptim të këtij ligji, është personi fizik ose personat fizikë që, në sajë të aftësive të veta krijuese, krijojnë një vepër artistike, kinematografike. Autorët e përfshirë, kriteret e vlerësimit të autorëve dhe të elementeve estetike përcaktohen në ligjin "Për të drejtën e autorit". - Kopje.

Language: albanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.03 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.