Universiteti I Tiranës

Sponsored link: Download Universiteti I Tiranës
universiteti arteve tiranë
. – 2012 shkolla jonë është shndërruar nga “Akademi e Arteve” në “Universiteti i Arteve”. Personalisht ndjehem krenar që së bashku me kolegët.

Language: albanian
PDF pages: 60, PDF size: 59.61 MB
Report
universiteti politeknik tirane
Language: albanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.13 MB
Report
universiteti bujqësor tiranës qendra resurseve
.”, neni 14 dhe 15 ,në Statutin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, neni 14 si edhe në bazë të Vendimit të Senatit.

Language: albanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.19 MB
Report
universiteti planetar tiranës (shlp)
. PARIME TË PËRGJITHSHME Neni 1 Rregullorja e Universitetit PLANETAR të Tiranës (SHLP) mbështetet në aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore. Neni 2. dhe gjithë personelin e këtij Universiteti. KREU II STRUKTURA ORGANIZATIVE E UNIVERSITETIT Neni 3 Universiteti PLANETAR i Tiranës (SHLP) përbëhet nga Rektorati, fakultetet. të tyre. Neni 4 Në përbërje të Universitetit PLANETAR të Tiranës (SHLP) përfshihen:Organet drejtuese dhe Administruese : senati akademik, rektorati, këshilli. dhe këshilli i fakultetit.Autoritete drejtuese në Universitetin “ PLANETAR “ të Tiranës (SHLP) janë: a) rektori; b) dekani; c) përgjegjësi i departamentit.

Language: albanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.36 MB
Report
universiteti planetar tiranës (shlp)
KREU I PARIME TË PËRGJITHSHME Neni 1 Rregullorja e Fakultetit të Shkencave të Zbatuara mbështetet në aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore. Neni 2 Kjo Rregullore e shtrin veprimin e saj mbi të gjithë njësitë përbërëse dhe gjithë personelin e këtij Fakulteti. KREU II STRUKTURA ORGANIZATIVE E UNIVERSITETIT Neni 3 Fakulteti i Shkencave të Zbatuara përbëhet nga Dekanati, departamentet, qendra e kërkim zhvillimit, grupet mësimore, si dhe sektorët, qendra mediatike e informatike, biblioteka, shërbimet dhe .

Language: albanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.52 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.