Teknologji Mekanike

Sponsored link: Download Teknologji Mekanike
teknologji përpunimit të qumështit
Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:  mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;  mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;  mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet .

Language: albanian
PDF pages: 97, PDF size: 1.42 MB
Report
teknologji prodhimit të pijeve alkoolike
Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:  mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;  mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;  mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet .

Language: albanian
PDF pages: 82, PDF size: 1.41 MB
Report
teknologji përpunimit të brumërave
. nё profilin “Teknologji e përpunimit të brumërave”, niveli II Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të. të rinjtë që: - kanë mbaruar arsimin profesional në drejtimin mësimor “Teknologji Ushqimore” niveli I; - janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të. arsimit në profilin “Teknologji e përpunimit të brumërave”, niveli II Në përfundim të arsimit profesional në profilin profesional “Teknologji e përpunimit të.

Language: albanian
PDF pages: 79, PDF size: 1.41 MB
Report
teknologji informacioni dhe komunikimi (tik) (pilot -pem)
Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:  mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;  mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;  mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet .

Language: albanian
PDF pages: 71, PDF size: 1.28 MB
Report
teknologji informacioni dhe komunikimi tik
Për të realizuar këtë, shkolla profesionale u krijon nxënësve:  mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;  mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë, qëndrimet dhe vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm;  mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit në përputhje me standardet .

Language: albanian
PDF pages: 67, PDF size: 1.25 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.