Mekanika Teknik

Sponsored link: Download Mekanika Teknik
mekanika teknike ii - ushtrime.pdf - webs
Inxhinierirsë Mekanik, drejtimi Komunikacion rrugor, për studime Bachelor sipas Deklaratës së Bolonjës. Qëllimi i hartimit të këtij libri ishte që të lehtësohet përvehtësimi i kësaj lënde dhe të ngritet cilësia dhe niveli i studimeve, sidomos përmirësimi i mënyrës së prezentimit të ushtrimeve, duke ofruar mundësinë e ikjes nga sistemi i diktimit. Gjithashtu ky libër përmban udhëzime për punimet seminarike të parapara për këtë lëmi. Me këtë libër kam bërë një kontribut modest për plotësimin e literaturës .

Language: albanian
PDF pages: 197, PDF size: 1.78 MB
Report
mekanika teknike ii - ushtrime
Inxhinierirsë Mekanik, drejtimi Komunikacion rrugor, për studime Bachelor sipas Deklaratës së Bolonjës. Qëllimi i hartimit të këtij libri ishte që të lehtësohet përvehtësimi i kësaj lënde dhe të ngritet cilësia dhe niveli i studimeve, sidomos përmirësimi i mënyrës së prezentimit të ushtrimeve, duke ofruar mundësinë e ikjes nga sistemi i diktimit. Gjithashtu ky libër përmban udhëzime për punimet seminarike të parapara për këtë lëmi. Me këtë libër kam bërë një kontribut modest për plotësimin e literaturës .

Language: albanian
PDF pages: 197, PDF size: 1.78 MB
Report
mekanika teknike zgjidhja testi pare 1.12.2010
Language: albanian
PDF pages: 10, PDF size: 0.21 MB
Report
teknik i komunikimeve audio dhe video
NUMËR : 24/2008 DATË: 19.08.2008 Në bazë të Kapitullit VI, neneve 93 (4) dhe 97 (2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 6.1 paragrafi (d) të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë nenit 6, 8, 11 të Ligjit mbi Arsimin dhe Aftësimin Profesional, si dhe nenit 25 paragrafit 7 të Rregullores së Punës të Qeverisë së Kosovës nr. 1/2007, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë nxjerr këtë Udhëzim administrativ (më tutje UA): Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij udhëzimi është zbatimi i .

Language: albanian
PDF pages: 146, PDF size: 1.99 MB
Report
teknik i komunikimeve audio dhe video
NUMËR : 24/2008 DATË: 19.08.2008 Në bazë të Kapitullit VI, neneve 93 (4) dhe 97 (2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 6.1 paragrafi (d) të Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë nenit 6, 8, 11 të Ligjit mbi Arsimin dhe Aftësimin Profesional, si dhe nenit 25 paragrafit 7 të Rregullores së Punës të Qeverisë së Kosovës nr. 1/2007, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë nxjerr këtë Udhëzim administrativ (më tutje UA): Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij udhëzimi është zbatimi i .

Language: albanian
PDF pages: 140, PDF size: 1.97 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.