Matematik Problemleri

Sponsored link: Download Matematik Problemleri
matematikës matematikës
. për zhvillimin e arsimit (AED). Komponenta përparimi i mësimit të matematikës AED realizohet në partneritet me Univerzitetin e Indianës Qëndrimet e.

Language: albanian
PDF pages: 124, PDF size: 6.81 MB
Report
matematikës matematikës
. për zhvillimin e arsimit (AED). Komponenta përparimi i mësimit të matematikës AED realizohet në partneritet me Univerzitetin e Indianës Qëndrimet e.

Language: albanian
PDF pages: 124, PDF size: 6.81 MB
Report
matematikë
. pavarura prej individëve. Në kuptimin më të përgjithshëm, mësimi i matematikës është i dedikuar për ndërtimin e aparatit të nocioneve, si. jetojmë. Kjo vlen edhe për mësimin e shkollës fillore të matematikës, që ka edhe specificitete shtuese: shtjellim nocioneve themelore matematikore të. kognitiv, karakteristikat individuale dhe ambientit jetësorë të fëmijës. Lënda e matematikës, pra, paraqet njërën ndër lëndët e arsimimit të përgjithshëm në. shumta arsimore-informative, funksionale – formative dhe edukative. Në mësimin e matematikës, te nxënësit/nxënëset, para së gjitash u japim formën nocioneve.

Language: albanian
PDF pages: 89, PDF size: 0.47 MB
Report
matematikë
. kuptuarit e botës fizike dhe asaj shoqërore. Me anë të matematikës nxënësit aftësohen të analizojnë, të përshkruajnë dhe të sqarojnë, të. dhe të zgjidhin probleme. Krahas lëndëve të tjera mësimi i matematikës synon:: • zhvillimin e personalitetit të nxënësit; • edukimin e shprehive për.

Language: albanian
PDF pages: 40, PDF size: 0.13 MB
Report
matematikë
Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi fillon të futet në vitin shkollor 2009/2010 dhe paraqet vërtetimin ekstern të standardizuar të arriturave shkollore të nxënësve në fund të arsimimit katërvjeçar të gjimnazit.Në bazë të Ligjit për gjimnazin,(“Gaz.zyrt.e RMZ”, nr. 64/02 prej më 28.11.2002, 49/07 nga 10.8.2007)provimi i Maturës jepet në mënyrë eksterne(neni 38),kurse për përgatitjen e materialit të provimit dhe zbatimit të procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar Qendra e .

Language: albanian
PDF pages: 28, PDF size: 0.72 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.