Manual

Sponsored link: Download Manual
manual
. përbën themelin për të gjitha vendimet e Aleancës. Megjithatë, ky Manual nuk është një dokument i NATO-s i miratuar zyrtarisht.

Language: albanian
PDF pages: 412, PDF size: 1.57 MB
Report
manual
Manuali për hartimin e Planit të Investimeve Kapitale për Njesitë e Qeverisjes Vendore u përgatit në kuadër të projektit “Mundësimi i qeverisjes së mirë nëpërmjet përmirësimit të praktikave të menaxhimit financiar bashkiak” nën programin NOSA 2008 dhe programit “Mundësimi i qeverisjes së mirë urbane - vazhdim”, zbatuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit gjatë vitit 2007 – 2008, në bashkitë e Fierit, Durrësit dhe Lezhës, në partneritet me Shoqatën e Bashkive Shqiptare. Manuali është rishikuar.

Language: albanian
PDF pages: 77, PDF size: 0.79 MB
Report
manual
Manuali për hartimin e Planit të Investimeve Kapitale për Njesitë e Qeverisjes Vendore u përgatit në kuadër të projektit “Mundësimi i qeverisjes së mirë nëpërmjet përmirësimit të praktikave të menaxhimit financiar bashkiak” nën programin NOSA 2008 dhe programit “Mundësimi i qeverisjes së mirë urbane - vazhdim”, zbatuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit gjatë vitit 2007 – 2008, në bashkitë e Fierit, Durrësit dhe Lezhës, në partneritet me Shoqatën e Bashkive Shqiptare. Manuali është rishikuar.

Language: albanian
PDF pages: 77, PDF size: 0.79 MB
Report
manual
Manuali i Avokatit Mbrojtës së të Miturit synon tu vijë në ndihmë avokatëve të cilët përfaqësojnë të miturit në një proçes penal. Trajtimet e këtij manuali kontribuojnë në kryerjen e një mbrojtjeje më të mirë në proçesin e përfaqësimit të të miturit duke zbatuar dhe respektuar të gjithë rregullat, standartet dhe të drejtat që parashikon legjislacioni shqiptar dhe legjislacioni ndërkombëtar në këtë fushë; si p.sh. Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve, si dhe Rregullat dhe Standartet Minimale të OKB-.

Language: albanian
PDF pages: 72, PDF size: 0.34 MB
Report
manual
Publikim i bërë nga Këshilli i Sektorit të Tretë për Pritja dhe Integrimin e Komunës së Firences në bashkëpunim me Drejtorinë e Kompleksit të Ri të Burgut Sollicciano. Tekstet: Drejtoria NCP Sollicciano - Zyra Pedagogjike dhe Drejtoria Sanitare, Shoqata Altro Diritto dhe Zyra e Ndërhyrjeve në Burg të Komunës së Firences. Revizionimi është bërë nën kujdesin e Zyrës së Mbikqyrjes të Firences. Koordinimi është bërë nën kujdesin e zotit Marco Verna - Zyra e Ndërhyrjeve në Burg, Via Verdi, 24 - tel. 055..

Language: albanian
PDF pages: 67, PDF size: 1.13 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.