Mësimi

Sponsored link: Download Mësimi
mësimi
Të nderuar kolegë. Në duar keni kompletin e tekstit mësimor Leximi letrar për klasën e dytë të shkollës fillore nëntëvjeçare, i cili përbëhet prej:Librit të nxënësit;Fletores së Punës me Shtojcën e leximeve jashtë klase;Librit të mësuesit. Qëllimi i mësimit të letërsisë në klasën e dytë të shkollës nëntëvjeçare është të rritë tek nxënësit dashurinë për librin dhe për leximin, duke realizuar me këtë edhe synimet e parapara me Programin e ri mësimor të shkollës nëntëvjeçare në Republikën e Malit të Zi. .

Language: albanian
PDF pages: 58, PDF size: 1.92 MB
Report
mësimi mbi edukimin
Për ta kuptuar më mirë përmbajtjen se për çka është fjala, na duhet t i paraqesim këto vërejte:Serioziteti i lektyrës së ofruar e dëshmon faktin se ajo themelohet në mësimet e kolosëve të mendimit islamë, si Allame Taba Tabai dhe Shehid Motahari, që sigurisht ofron qëndrime themelore të rëndësishme e të fuqishme dhe spjegimet e alim-eve të përmendura. Dhe nga kjo duhet pasur parasysh se vetëm gjuha është e pafuqishme që plotësisht të shprehet, dhe pikëpërpikë t i transmetojë krejt mendimet e qëndrimet. .

Language: albanian
PDF pages: 235, PDF size: 1.73 MB
Report
mësimi mbi edukimin
.Mësimi mbi moralin Fjala hyrëse Falënderojmë Allahun, Zotëriun e botërave! Le .

Language: albanian
PDF pages: 235, PDF size: 1.73 MB
Report
mësimi turkey
Ky doracak u dedikohet mësimdhënësve, trajnerëve të mësimdhënësve, hartuesve të kurrikulës, botuesve të teksteve dhe përkthyesve në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës. Mund të përkthehet dhe të përshtatet për të plotësuar kushtet specifike brenda sistemeve të tyre të arsimit. Ky libër përmban nëntë njësi mësimore mbi Edukimin për Qytetarinë Demokratike (EQD) dhe Edukimin mbi të Drejtat e Njeriut (EDNJ). Njësitë, që përmbajnë secila nga katër mësime, u dedikohen nxënësve në vitin e fundit të nivelit .

Language: albanian
PDF pages: 210, PDF size: 1.92 MB
Report
mësimi 2.3
Gjithashtu, ai synon t’i aftësojë nxënësit për të fituar shprehi të ndryshme komunikimi, të punuarit në grup etj. Në këtë libër janë rekomanduar teknika të ndryshme mësimdhënie në përshtatje me objektivat mësimore të temave të ndryshme. Për të gjitha modelet e rekomanduara është përdorur struktura trifazëshe e mësimit (ERR). Kjo strukturë është provuar që krijon mundësi për përdorimin e teknikave të shumta dhe është një udhërrëfyes i shkëlqyer për të gjitha kategoritë e niveleve të mësimnxënies. Struktura .

Language: albanian
PDF pages: 52, PDF size: 1.03 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.