Informatik

Sponsored link: Download Informatik
informatikë
Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi futet në vitin shkollor 2009/2010 dhe paraqet kontrollimin ekstern të standardizuar të të arriturave shkollore të nxënësve në fund të arsimit katërvjeçar në gjimnaz. Në bazë të Ligjit për gjimnazin,(„Fleta zyrtare e RMZ“, nr. 64/02 e 28.11.2002 dhe „Fleta zyrtare e RMZ“49/07 e 10.08.2007) provimi i Maturës jepet në mënyrë eksterne (neni 38), kurse për përgatitjen e materialit të provimit dhe zbatimit të procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar .

Language: albanian
PDF pages: 32, PDF size: 0.87 MB
Report
informatikë
Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi futet në vitin shkollor 2009/2010 dhe paraqet kontrollimin ekstern të standardizuar të të arriturave shkollore të nxënësve në fund të arsimit katërvjeçar në gjimnaz. Në bazë të Ligjit për gjimnazin,(„Fleta zyrtare e RMZ“, nr. 64/02 e 28.11.2002 dhe „Fleta zyrtare e RMZ“49/07 e 10.08.2007) provimi i Maturës jepet në mënyrë eksterne (neni 38), kurse për përgatitjen e materialit të provimit dhe zbatimit të procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar .

Language: albanian
PDF pages: 32, PDF size: 0.87 MB
Report
informatikë
Matura Shtetërore në sistemin arsimor të Malit të Zi futet në vitin shkollor 2010/2011 dhe paraqet kontrollimin ekstern të standardizuar të të arriturave shkollore të nxënësve në fund të arsimit katërvjeçar në gjimnaz. Në bazë të Ligjit për gjimnazin, (“Fleta zyrtare e RMZ”, nr. 64/02 e 28.11.2002, 49/07 e 10.08.2007 dhe 45/10 e 04.08.2010) provimi i Maturës jepet në mënyrë eksterne (neni 38), kurse për përgatitjen e materialit të provimit dhe zbatimit të procedurës së Maturës Shtetërore është e ngarkuar .

Language: albanian
PDF pages: 32, PDF size: 1.09 MB
Report
informatikë
HYRJE Lënda mësimore Informatikë në arsimin e mesëm mësohet si lëndë e detyrueshme e .. Mësimi nga lënda e informatikës nxënësve iu mundëson zgjerim të njohurive dhe fitim të shkathtësive nga lëmia e informatikës, si dhe mundësi. të ardhmen do t’iu mundësohet studimi i suksesshëm i informatikës dhe programimit. Aftësimi i nxënësve për shfrytëzimin e kompjuterëve dhe. qasen zgjidhjes së problemeve të ndryshme në realitet. Disa përmbajtje informatike të mësuara në arsimin fillor, në këtë moshë përthellohen dhe.

Language: albanian
PDF pages: 21, PDF size: 0.26 MB
Report
informatikë
HYRJE Lënda mësimore Informatikë në arsimin e mesëm profesional mësohet si lëndë e detyrueshme .. Mësimi nga lënda e informatikës nxënësve iu mundëson zgjerim të njohurive dhe fitim të shkathtësive nga lëmia ei informatikës, si dhe mundësi. të ardhmen do t’iu mundësohet mësimi i suksesshëm i informatikës dhe programimit. Aftësimi i nxënësve për shfrytëzimin e kompjuterëve dhe. qasen zgjidhjeve të problemeve të ndryshme në realitet. Disa përmbajtje informatike të mësuara në arsimin fillor dhe në vitin e parë.

Language: albanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.2 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.