Dream Overview

Sponsored link: Download Dream Overview
project overview
Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit Formimi i thelluar në fushën e Biologjisë molekulare dhe aftësimi në drejtimet aplikative të kësaj fushe. Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin Njohuri të thelluara teorike dhe praktike në fushat: Biomolekulave, Gjenetikës Molekulare e të Mikroorganizmave, Imunologjisë dhe Fiziologjisë Qelizore e Molekulare e tj. Mundësitë për punësim Në të gjtha laboratoret ku përdoren metodat aplikative molekulare si: laboratore .

Language: albanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.6 MB
Report
agc traditional surgical overview biomet
Language: albanian
PDF pages: 11, PDF size: 3.34 MB
Report
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.