Curriculum Evaluation

Sponsored link: Download Curriculum Evaluation
curriculum vitae
Eksperienca Profesionale Tetor 2005 Prefekte e Qarkut Korçë deri Punedhenesi: Kryeministri 28.05.2009 Pergjegjesite: Perfaqesuese e Qeverise Shqiptare ne nivel Rajonal. Misioni I Prefektit eshte:Kujdeset, ndjek dhe merr masa per plotesimin nga te gjitha institucionet ne nivel qarku te detyrimeve qe ata kane per te garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shendetin publik;Mbikqyr, kontrollon & bashkerendon veprimtarine e institucioneve qendrore ne nivel vendor;Drejton veprimtarine e strukturave .

Language: albanian
PDF pages: 21, PDF size: 1.64 MB
Report
curriculum vitae prof. dr. aurela anastasi adresa punës
ARSIMI Prill, 07.1965 Qershor 1983 Lindur në Vlorë, Shqipëri mbaroj shkollën e mesme të arsimit të përgjithshëm në qytetin e lindjes, me rezultate shumë të larta në mësime (mesatare e përgjithshme e lëndëve 9,99). ndjek studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. mbroj diplomën me temë: “Karakteristikat e shtetit dhe të së drejtës shqiptare 19121914” dhe diplomohem Jurist, me rezultate të larta (mesatare e përgjithshme 9,98) . ndjek dhe përfundoj kualifikimin pasuniversitar .

Language: albanian
PDF pages: 15, PDF size: 0.11 MB
Report
curriculum vitae ismail qemali
Angazhime te tjere gjate vitit 2009:  Drejtore Rajonale prane DRSKSH Vlore, ( Drejtoria Rajonale e Sigurimit te Kujdesit Shendetesor) Vlore  E ftuar ne 6 emisione direkte televizive ne “ televizione qendrore, private” dhe televizione rajonale e lokale.  Organizatore e seminareve kualifikuese dhe trajnimeve me QSH te rajonit Vlores, per permiresimin e sherbimit shendetesor dhe paketes se kujdesit shendetesor.  Organizatore e seminarit kualifikues” Paketa shendetsore dhe zhvillimi I politikave .

Language: albanian
PDF pages: 12, PDF size: 0.86 MB
Report
curriculum vitae universiteti vlores
Shkurt 2000 – Qershor 2008 : Kam kontribuar ne mesimdhenjen ne fakultetin ekonomik, departamenti i Biznesit Anetare e Grupit Propozues se Masterit Shkencor ne Administrim biznesi dhe administrim publik per aprovim ne Ministrine e Arsimit Anetare e Grupit te Punes se Rishikimeve te Programit Mesimor te Deges se MANAXHIM Mars 2001- Shtator 2006: (2)Shefe e seksionit te manaxhimit ,Fakulteti ekonomik Janar 2001 – 2007 Anetare e Komisionit te Hartimit te Rregullores se Departamentit te Administrim Biznesit, .

Language: albanian
PDF pages: 12, PDF size: 0.86 MB
Report
curriculum vitae and scientific activities
Në Universitetin e Prishtinës: 1987-1992 kam punuar në cilësinë e asistentit në shkencë në Institutin për Blegtori dhe Veterinari të Fakultetit të Bujqësisë. Gjatë kësaj periudhe kam qenë rregullisht i angazhuar edhe në procesin mësimor (nga Akademik Remzi Bakalli dhe Dr. Nuridin Mestani), për lëndë të ndryshme të fushës së Blegtorisë dhe prodhimtarisë shtazore. 1992-1994 kam qenë asistent për lëndën Gjenetika e shtazëve në Fakultetin e Bujqësisë në Prishtinë. Në këtë periudhë, kryesisht kam qenë i .

Language: albanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.07 MB
Report
1   2   3   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.