Civil 3d

Sponsored link: Download Civil 3d
kodi civil republikës së shqipërisë
KREU II PAVLEFSHMËRIAE VEPRIMEVE JURIDIKE TITULLI IV PARASHKRIMI I PADISË DHE DEKADENCA E TË DREJTAVE KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME KREU II PEZULLIMI DHE NDËRPRERJA E PARASHKRIMITPezullimi i parashkrimitNdërprerja e parashkrimit KREU III PREKLUZIVITETI (DEKADENCA) PJESA II SENDET DHE PRONËSIA TITULLI I SENDET TITULLI II PRONËSIA KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME KREU II FITIMI DHE HUMBJA E PRONËSISË KREU III REGJISTRIMI PASURIVE TË PALUAJTSHME TITULLI III BASHKËPRONËSIA KREU I BASHKËPRONËSIA NË PJESË

Language: albanian
PDF pages: 411, PDF size: 0.56 MB
Report
kodi civil i republikës së shqipërisë
KREU II PAVLEFSHMËRIAE VEPRIMEVE JURIDIKE TITULLI IV PARASHKRIMI I PADISË DHE DEKADENCA E TË DREJTAVE KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME KREU II PEZULLIMI DHE NDËRPRERJA E PARASHKRIMITPezullimi i parashkrimitNdërprerja e parashkrimit KREU III PREKLUZIVITETI (DEKADENCA) PJESA II SENDET DHE PRONËSIA TITULLI I SENDET TITULLI II PRONËSIA KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME KREU II FITIMI DHE HUMBJA E PRONËSISË KREU III REGJISTRIMI PASURIVE TË PALUAJTSHME TITULLI III BASHKËPRONËSIA KREU I BASHKËPRONËSIA NË PJESË

Language: albanian
PDF pages: 411, PDF size: 0.56 MB
Report
kodi civil i republikës së shqipërisë
. I PJESA E PËRGJITHSHME TITULLI I SUBJEKTET E SË DREJTËS CIVILE KREU I PERSONAT FIZIKËZotësia juridikeE drejta e emritZotësia për të.

Language: albanian
PDF pages: 407, PDF size: 0.66 MB
Report
kodi civil republikës së shqipërisë ministria drejtesise
KREU III DHURIMI KREU IV FURNIZIMI KREU V ENFITEOZA KREU VI QIRAJAQiraja në pasuritë e paluajtshme me natyrë bujqësoreQiraja e sendeve prodhueseQiraja financiare (leasing) KREU VII SIPËRMARRJA KREU VIII TRANSPORTITransporti i personaveTransporti i sendeve KREU IX HUAPËRDORJA KREU X POROSIA KREU XI KOMISIONI KREU XII SPEDICIONI (DËRGESA) KREU XIII AGJENCIA KREU XIV KALIMI I PASURISË KREDITORËVE KREU XV NDËRMJETËSIMI KREU XVI DEPOZITA 299Depozita në magazinat e përgjithshmeDepozita në hotel KREU XVII .

Language: albanian
PDF pages: 233, PDF size: 0.89 MB
Report
kodi civil republikës së shqipërisë
QIRAJAQiraja në pasuritë e paluajtshme me natyrë bujqësoreQiraja e sendeve prodhueseQiraja financiare (leasing) KREU VII SIPËRMARRJA KREU VIII TRANSPORTITransporti i personaveTransporti i sendeve KREU IX HUAPËRDORJA KREU X POROSIA KREU XI KOMISIONI KREU XII SPEDICIONI (DËRGESA) KREU XIII AGJENCIA KREU XIV KALIMI I PASURISË KREDITORËVE KREU XV NDËRMJETËSIMI KREU XVI DEPOZITA 299Depozita në magazinat e përgjithshmeDepozita në hotel KREU XVII LLOGARIA RRJEDHËSE KREU XVIII KONTRATAT BANKAREDepozitat .

Language: albanian
PDF pages: 219, PDF size: 0.47 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.