Bazat E Informatikes

Sponsored link: Download Bazat E Informatikes
bazat e informatikës
Njeriu si qenie më e përsosur në rruzullin tokësor , në jetën e tij të përditshme është i detyruar të kryej punë dhe aktivitete të ndryshme për t`i përmirësuar kushtet jetësore e me këtë ta ndryshojë ambientin jetësor . Të gjitha këto aktivitete , nuk mund të kryhen për një kohë të shkurtër , por duhet të kalojnë vite , dekada apo shekuj me radhë . Meqë njeriu është qenie më e përsosur , ai për çdo ditë mundohet t`i përmirësojë kushtet jetësore , që të jetoj më mirë dhe pa e munduar trupin e tij . Për .

Language: albanian
PDF pages: 12, PDF size: 0.6 MB
Report
bazat e informatikës kompjuterike
.Detyrat dhe punët nga lëmi i informatikës në ndërmarrje i kryejnë ekspertët të cilët i quajmë informatikanë. .

Language: albanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.24 MB
Report
1. bazat e informatikës
Kur përmendim fjalën “e dhënë” kemi të qartë domethënien e sajë, por përmbajtja e saj ndryshon mvarësisht nga rasti në të cilin përdoret ajo. Një definicion thot se: E dhënë është çfardolloj shkronje, numri apo simboli apo kombinim shkronjash, numrash dhe simbolesh pa ndonjë domethënje të veçantë. E dhënë është edhe tingulli i ziles së shkollës që lajmëron fundin e orës së mësimit. Figura e pirunit dhe thikës në shenjën e komunikacionit, si dhe figura e dëgjueses të telefonit në vende të dukshme janë të .

Language: albanian
PDF pages: 56, PDF size: 1.7 MB
Report
1. bazat e informatikës
Kur përmendim fjalën “e dhënë” kemi të qartë domethënien e sajë, por përmbajtja e saj ndryshon mvarësisht nga rasti në të cilin përdoret ajo. Një definicion thot se: E dhënë është çfardolloj shkronje, numri apo simboli apo kombinim shkronjash, numrash dhe simbolesh pa ndonjë domethënje të veçantë. E dhënë është edhe tingulli i ziles së shkollës që lajmëron fundin e orës së mësimit. Figura e pirunit dhe thikës në shenjën e komunikacionit, si dhe figura e dëgjueses të telefonit në vende të dukshme janë të .

Language: albanian
PDF pages: 56, PDF size: 1.7 MB
Report
bazat informatikes fq. 209-276
Qdo dite ofrohen mundesr te reja te aplikimit te ,rri,;r:,E-ruter6ve me Eka arrihet rezultat me i shpejte, me ekonomik dhe problemet :q-rChen ne menyre shume rne efektive. Fushat ne te cilat aplikohet kompjuteri i.lnri nq td shumta dhe te llojllojshme sa qe eshte gati e pamundur qe te numdrotd*. q3 te gjitha, sepse nd momentin e mbylljes se regiistrit sigurisht kompjuteri "t: ie paraqitet edhe ne ndonje fushe tjeter te aplikimit. Megithate, mund td :: rhen disa fusha ne te cilat kompjuteret kane rol .

Language: albanian
PDF pages: 68, PDF size: 8.8 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Shqip ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.